- Algemene voorwaarden

Van toepassing zijn de Algemene voorwaarden uiterlijke verzorgingsbranche. BBMarleen is aangesloten bij Het Nagelgilde en ProVoet. Via deze organisaties zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BBMarleen en een cliënt waarop BBMarleen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen

Wij brengen de gereserveerde tijd in rekening naar beste inspanning. De pedicure/manicure van BBMarleen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. BBMarleen zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan BBMarleen melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BBMarleen het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag BBMarleen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

BBMarleen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Tarieven

BBMarleen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw. BBMarleen vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.

Cadeaubonnen kunnen tot maximaal 1 jaar na aankoopdatum worden ingewisseld tegen de diensten of producten zoals vermeld op de cadeaubon en kunnen niet tegen contanten worden ingeleverd.

De aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Alle aanbiedingen voor wat betreft behandelingen gaan uitsluitend op afspraak en vol is vol.

 

5. Betaling

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur.

  1. In bijzondere gevallen en op verzoek van de cliënt kan per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten in rekening gebracht.
  2. Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag nadat de nota is uitgeschreven en is BBMarleen gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
  3. Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, is BBMarleen gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.
  4. Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt b genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.
 

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet BBMarleen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan BBMarleen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

BBMarleen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. BBMarleen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BBMarleen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Aansprakelijkheid

BBMarleen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat BBMarleen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijds-besteding.

BBMarleen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

8. Garantie

BBMarleen geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door BBMarleen geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 

9. Beschadiging en diefstal

BBMarleen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BBMarleen meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spodig mogelijk, docht binnen 5 (vijf) werkdagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan BBMarleen. BBMarleen moet de klager binnen 5 (vijf) werkdagen adequaat antwoord geven. Indien BBMarleen en de klager niet tot een oplossing komen dan kan de klacht bij de geschillencommissie worden gedeponeerd (www.degeschillencommissie.nl).

 

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BBMarleen het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Bij BBMarleen worden geen erotische of sensuele massages gegeven. Dergelijke verzoeken worden derhalve niet op prijs gesteld. Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

 

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen BBMarleen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek op papier verkrijgbaar.